Türk Hukukunda Mirasin Reddi

 Türk Hukukunda Mirasın Reddi (Reddi Miras) Hakkı

Türk hukukunda mirasçılara, mirası reddetme, diğer bir deyişle reddi miras hakkı tanınmıştır. Normal şartlar altında, miras bırakan yani muris hayatını kaybettiğinde, murisin malvarlığı (tereke) herhangi bir hukuki işlem yapılmasına veya mirasçıların kabulüne gerek olmaksızın, ölüm ile eşzamanlı olarak yasal mirasçılara intikal eder. Terekeye her türlü malvarlığı dâhil olduğu gibi, murisin borçları da dahildir. Murisin malvarlığının borçlarını karşılamaya yeterli olmadığı, yani terekenin borca batık olduğu hallerde veya ailevi/kişisel nedenlerden ötürü mirasçıların mirası kabul etmek istemedikleri durumlarda, mirasçıların mirası reddetme hakları bulunmaktadır. Bu yazımızda, mirasçıların hangi hallerde ve ne şekilde mirası ret haklarını kullanabilecekleri hususlarına değinilmiştir.

 Mirasın Reddi

Türk Medeni Kanunu’nun 605 vd. maddelerinde yasal ve atanmış mirasçıların mirası ret hakları düzenlenmiştir. Kanunun 605. maddesine göre:

> “Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.”

İlgili maddede iki farklı ret imkânı tanımlanmıştır:

1. Gerçek Ret: Mirasçılar, ret iradelerini açıklamak suretiyle mirası reddedebilirler.
2. Hükmen Ret: Muris öldüğü tarihte malvarlığının mevcut borçlarını karşılamaya yetmediği açıkça belli veya bu husus resmi olarak tespit edilmiş ise, mirasın otomatik olarak reddedildiği kabul edilmiştir.

Miras, aktif ve pasif malvarlığı olarak bir bütün halinde intikal eder. Yani, muristen kalan malvarlığını kabul edip borçları reddetme imkânı hukuken mümkün değildir.

Gerçek Ret Süresi ve Şartları

Medeni Kanun’un 606. maddesi uyarınca, mirası gerçek reddetme süresi 3 aydır. Bu süre, mirasçıların miras bırakanın ölümünü öğrendikleri tarihte işlemeye başlar. Atanmış, yani vasiyetname yolu ile mirasçı olanlar için ise süre, kendilerine vasiyetnamenin bildirildiği tarihte işlemeye başlar. Mirasçılar, belirtilen 3 aylık süre içerisinde, miras bırakanın yerleşim yerinde bulunan sulh hukuk mahkemelerine yazılı veya sözlü olarak başvurmak suretiyle mirası reddedebilirler.

Kanunda öngörülen 3 aylık süre hak düşürücü süre olup, bu sürenin kaçırılması halinde prensip olarak mirası reddetme hakkı da kaybedilir. Kanun koyucu bazı özel durumlarda bu 3 aylık hak düşürücü sürenin uzatılabileceğini belirtmiştir. Bu durumlar, hâkimin her olayda ayrı olarak değerlendirmesi gereken durumlardır. Örneğin; mirasçının yurt dışında olması nedeniyle ölüm olayını geç öğrenmesi, mirası ret işlemini yapamayacak kadar hasta olması, malların farklı ülkelerde bulunması nedeniyle terekenin tespitinde zorluklar yaşanması gibi durumlar sürenin uzatılmasına neden olabilir.

Hükmen Ret Süresi ve Şartları

Mirasın hükmen reddi herhangi bir süreye bağlı değildir. Mirasçılar, gerekli olduğu takdirde, murisin alacaklılarının adresinde bulunan asliye hukuk mahkemelerine başvurarak mirasın hükmen reddedildiğinin yasal olarak tespitini talep edebilirler. Mirasçılardan birinin mirası reddetmesi halinde, reddeden mirasçının payı diğer hak sahiplerine intikal eder. Reddi miras başvurusu bizzat mirasçılar tarafından yapılabileceği gibi, bu başvurunun vekil aracılığıyla da yapılması mümkündür.

Mirası Reddetmenin Sınırları

Mirası reddetmek isteyen mirasçıların dikkat etmesi gereken başka bir husus da Medeni Kanun md. 610’da yer alan düzenlemedir. Buna göre:

> “Yasal süre içinde mirası reddetmeyen mirasçı, mirası kayıtsız şartsız kazanmış olur. Ret süresi sona ermeden mirasçı olarak tereke işlemlerine karışan, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya mirasbırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yapan ya da tereke mallarını gizleyen veya kendisine maleden mirasçı, mirası reddedemez. Zamanaşımı veya hak düşümü sürelerinin dolmasına engel olmak için dava açılması ve cebrî icra takibi yapılması, ret hakkını ortadan kaldırmaz.”

Bu düzenleme uyarınca, tereke işlerine gereğinden fazla karışan ve müdahale eden ya da terekedeki malların birini veya daha fazlasını zimmetine geçiren ya da saklayan mirasçı, mirası zımnen yani örtülü olarak kabul etmiş sayılır ve mirası reddetme hakkını kaybeder. Tereke işlerine gereğinden fazla karışmaya örnek olarak: mirasçının miras payını devretmesi, terekedeki bir taşınmazı kendi adına tescil ettirmesi, terekeye bağlı bazı davalar açması gibi haller gösterilebilir.

Diğer taraftan, terekeye dair yapılması gereken rutin veya zorunlu işlerin yapılması terekeye gereğinden fazla müdahale olarak kabul edilmez ve ret hakkını düşürmez. Mirasçılık belgesinin yani veraset ilamının alınması, muhtemel bir haciz işlemine engel olmak için vergilerin veya acele borçların ödenmesi, acil tamiratların yaptırılması gibi işler olağan yönetim işleri kabul edilir ve mirası ret hakkını etkilemez.

Bu yazımızda, Türk hukukunda mirasçılara tanınan mirası reddetme hakkının detaylarına değindik. Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere, sağlıcakla kalınız.

× Size nasıl yardım edebiliriz?